BURKUT KONDITER ZAWODY

KONDITER ZAWODY

BURKUT

- “Burkut” konditer fabrigi - ýaş kärhana bolup, onuň düýbi 2017 ýylda tutuldy. Häzirki wagtda biziň fabrigimizde ýewropanyň häzirki döwüriniň enjamlarynda dürli görnüşli süýtli we miwe tagamly çeýnelýän, ýumşak we gaty karamelleri, dürli görnüşli çörek-bulka öndürmeleriň, şokoladly nogullaryň öndürilýär.
Geljekde konditer önümleriniň görnüşlerini giňeltmegi göz öňüne tutulýar, şol sanda, desertli pastalaryň, wafli we köke önümleriň önümçiligi.
Çykarylýan önümleriň hili, russiýanyň we ýewropanyň öndürijilerden alnýan ekologiýa taýdan arassa, tebigy çig mallaryň hasaby bilen üpjün edilýär. Esasanam fabrikamyza gelýän çig malyň hiline we howpsuzlygyna üns berilýär, her tapgyr barlaghana gözegçiliginden ykjamly geçirilýär şol sanda genetiki taýdan üýtgedilen düzüm bölekleriň ýoklugyna.
Biz öz işimizde alyjylarymyzyň bizden garaşýan önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýän täze tehnologiýalary ulanmaklyga çalyşýarys.

BIZIERT KERTIFIKATLARYMYZ WE DIPLOMLARYMYZBURKUT - bu elýeter bahadan hilli önümleri öndürmek
|>BIZI R DÖWRÜMIZ<|

BURKUT© 2024 All rights reserved | Bu şablon bilen ýasaldy Bootstrap
Biziň telefon belgilerimiz +99312594636; +99312594637; +;
+99312594638 - Faks