«BURKUT» konditer fabrikanyň wezipesi – elýeter bahadan hilli önümleri öndürmek.


«BURKUT» konditer fabrikasy - ýaş kärhana bolup, onuň düýbi 2017 ýylda tutuldy. Häzirki wagtda biziň fabrigimizde ýewropanyň häzirki döwüriniň enjamlarynda dürli görnüşli süýtli we miwe tagamly çeýnelýän, ýumşak we gaty karamelleri, çörek-bulka öndürmeleriň öndürilýär.

Geljekde konditer önümleriniň görnüşlerini giňeltmegi göz öňüne tutulýar, şol sanda dürli görnüşli desertli pastalaryň, şokoladly nogullaryň, wafli we köke önümleriň önümçiligi.

Çykarylýan önümleriň hili, russiýanyň we ýewropanyň öndürijilerden alnýan ekologiýa taýdan arassa, tebigy çig mallaryň hasaby bilen üpjün edilýär. Esasanam fabrikamyza gelýän çig malyň hiline we howpsuzlygyna üns berilýär, her tapgyr barlaghana gözegçiliginden ykjamly geçirilýär şol sanda genetiki taýdan üýtgedilen düzüm bölekleriň ýoklugyna.

Biz öz işimizde alyjylarymyzyň bizden garaşýan önümlerini öndürmäge mümkinçilik berýän täze tehnologiýalary ulanmaklyga çalyşýarys.