Biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň «BURKUT» konditer kärhanasynda öndürilýän önümlere isleg bildirenligiňiz üçin Size çuňňur minnetdarlyk bildirýäris. ger-de Siziň ýerleşýän ýeriňizde «BURKUT» kärhanasynyň önümleri ýok bolsa, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmäge, biziň distribýuterimiz bolmaga islegiňiz bar bolsa, bize jaň ediň. Ýa-da biziň elektron poçtamyza hat iberiň. Bilelikde biznes hyzmatdaşlygyny ýola goýmak boýunça mümkinçiliklerimiz bilen jikme jik tanyş ediler. «BURKUT» konditer kärhanasynyň öndürýän önümleriniň bahalarynyň sanawy berler. Size gyzyklandyrýan ähli soraglaryňyza takyk jogap berler: önümi ammaryňyzyň gapylaryna çenli eltip bermek; mahabatlandyryş goldawlary; maslahatlar we önümleri şäheriňiziň we welaýatyňyzyň bazarlarynda ilerletmek üçin goldaw ýaly hyzmatdaşlyklar ederis.